Disclaimer

Disclaimer Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. BeeICT en (eventuele) overige leveranciers van informatie op deze website aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. BeeICT aanvaardt evenmin enige aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door BeeICT worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van BeeICT.

Alle informatie op de website van BeeICT heeft een informatief karakter. BeeICT, de aan BeeICT verbonden organisaties en deelnemingen en/of haar (toe)leveranciers garanderen niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie die beschikbaar is op de website. Alle informatie worden geleverd ‘zoals deze is’ en zonder enige garantie. BeeICT, de aan BeeICT verbonden organisaties en deelnemingen en/of haar (toe)leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, voortvloeiend uit of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website.

Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de website van BeeICT of de aan BeeICT verbonden organisaties en deelnemingen of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

Alle rechten zijn voorbehouden aan BeeICT. De inhoud van deze website en de daaraan gerelateerde informatie is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van BeeICT. Het is bezoekers van de website van BeeICT niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden.